ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.นาดี
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  ภาพหมู่คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  ภาพหมู่สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  ภาพหมู่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  ภาพหมู่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  ภาพหมู่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ภาพหมู่เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
สำหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
     

     
 


ชื่อ : นายธงชัย สิงหาภาพ
ตำแหน่ง : ประธานสภาอบต.นาดีชื่อ : นายสมัย บัวประกอบ
ตำแหน่ง : รองประธานสภาอบต.นาดีชื่อ : นายมนตรี ศรีวาลัย
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาอบต.นาดีชื่อ : นายกิตติศักดิ์ อุบลเกิด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 1ชื่อ : นางเตือนใจ ทิพสุต
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 1ชื่อ : นายสำอาง ปัจจายา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 2ชื่อ : นายสวาย ยุบุญชู
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 3ชื่อ : นางสมควร คำหารพล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 4ชื่อ : นายวิลเยี่ยม พิลาคำ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 4ชื่อ : นางสีลา พรมรักษา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 5ชื่อ : นายเหรียญชัย ทองอุบล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 6ชื่อ : นางลำไพร อุ่นญาติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 6ชื่อ : นางมลเฑียน วงษ์ชาลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.นาดีหมู่ 7[1] 2
 
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd