โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)

Organization

 

บุคลากร

จำนวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล   28  คน

1.
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 คน
2.
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 คน
3.
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
1 คน
4.
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
1 คน
5.
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
–  คน
6.
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
1 คน
7.
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
–  คน
8.
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 คน
9.
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
1 คน
10.
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
–  คน
11.
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
–  คน
12.
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
1 คน
13.
ตำแหน่งพนักงานจ้าง
20 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

1.
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จำนวน
9 คน
2.
ปริญญาตรี
จำนวน
17 คน
3.
สูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน
2 คน

รายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 

1.
เงินค่าภาษีอากร
82,866.42 บาท
2.
เงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
157,047.00 บาท
3.
เงินรายได้จากทรัพย์สิน
99,075.15 บาท
4.
เงินรายได้ที่จากสธารณูปโภคและการพาณิชย์
661,505.00 บาท
5.
เงินรายได้เบ็ดเตล็ด
67,557.00 บาท
6.
เงินภาษีจัดสรร
14,217,025.05 บาท
7.
เงินอุดหนุนทั่วไป
5,127,151.00 บาท
รวมรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559
20,412,226.62 บาท
8.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8,045,400.00 บาท
: (ที่มา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 30 กันยายน  2559)