อาชีพ

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีอาชีพทำนา ทำไร่   ทำสวน  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป และรับราชการเป็นบางส่วน

หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

      –  ปั้มน้ำมันและก๊าซ
1
แห่ง
      –  ปั้มน้ำมัน(หลอด)
2
แห่ง
      –  โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
      –  โรงสี
11
แห่ง
      –  ร้านค้า
28
แห่ง
      –  ร้านค้าสหกรณ์
2
แห่ง
      –  ศูนย์สาธิต
1
แห่ง
      –  โรงกลั่นสุราชุมชน
1
แห่ง
      –  ร้านเสริมสวย
3
แห่ง
      –  ร้านตัดผม
1
แห่ง
      –  ร้านดัดเหล็ก
1
แห่ง
      –  ลานรับซื้อไม้ยูคา
2
แห่ง
      –  ร้านซ่อมรถ
1
แห่ง
      –  เรือนเพาะชำกล้าต้นยางพารา
2
แห่ง

สภาพสังคม

การศึกษา

  –  โรงเรียนประถมศึกษา
2
แห่ง
  –  โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง
  –  โรงเรียนอาชีวศึกษา
แห่ง
  –  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง
แห่ง
  –  ศูนย์การเรียนชุมชน
1
แห่ง
  –  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล
1
แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา

  –  วัด / สำนักสงฆ์
7
แห่ง
  –  มัสยิด
แห่ง
  –  ศาลเจ้า
แห่ง
  –  โบสถ์
แห่ง

การสาธารณสุข

  –  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง
แห่ง
  –  สถานีอนามัยประจำตำบล /หมู่บ้าน
 1
แห่ง
  –  สถานพยาบาลเอกชน
แห่ง
  –  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
แห่ง
  –  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          –  ที่พักสายตรวจประจำตำบลนาดี     1   แห่ง