1. ด้านกายภาพ

       1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

 แผนที่พอสังเขป ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ตำบลนาดี เดิมขึ้นกับตำบลเฝ้าไร่ อำเภอโพนพิสัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้แยกมาจัดตั้งเป็นตำบลนาดี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

        เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 4 พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย 76 กิโลเมตร พื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
       อาณาเขต
1. ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
ระยะทาง 20 กิโลเมตร
2. ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย
ระยะทาง 16 กิโลเมตร
3. ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลอุดดมพร อำเภอเฝ้าไร่
ระยะทาง 9 กิโลเมตร
4. ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
ระยะทาง 7 กิโลเมตร

       1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

        ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี พืชเกษตรได้รับความเสียหายจากพายุนั้น
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งเขตบางพื้นที่ตำบลนาดีได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมาก
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะหนาวที่สุดประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา ในช่วงกลางเดือนมกราคม นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  18 องศา

       1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลนาดีเป็นดินร่วนปนทราย เกือบ 100%

       1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  6  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 17 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้
ลำห้วย
2
แห่ง
บ่อโยก
1
แห่ง
บึง,หนองน้ำ
12
แห่ง
ฝาย
2
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง
ประปา
6
แห่ง

       1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลนาดี มีพื้นที่ป่าไม้เหลือน้อย มีเฉพาะไม้ประดู่ ประมาณ 10% ของพื้นที่ตำบลนาดีเนื่องจากถางป่าเพื่อทำสวนยางพารา
  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

ตำบลนาดีอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เป็นตัวแทนของภาคประชาชน เข้ามาบริหารกำลังคนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานระหว่างหมู่บ้านกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลยังเป็นหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการ การจัดกิจกรรมโครงการฯ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ฯลฯ ซึ่งในการดำเนินงานต่างๆ ก็จะมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่ปรึกษา และคอยแนะนำในการดำเนินงาน แต่ก็ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาดี เช่น ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ไฟฟ้า ประปา น้ำขุ่นแดง ฯลฯ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ กำลังคนน้อย อุปกรณ์มีจำกัด งบประมาณไม่เพียงพอและแม้อาจเกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง โดยตำบลนาดีแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

       2.1 เขตการปกครอง

เขตการปกครองของตำบลนาดี เดิมขึ้นกับตำบลเฝ้าไร่ อำเภอโพนพิสัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้แยกมาจัดตั้งเป็นตำบลนาดี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ยกฐานะจากสภาตำบลนาดี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีพื้นที่การปกครองครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 31 ตารางกิโลเมตร และห่างจากจังหวัดหนองคาย 76 กิโลเมตร ซึ่งตำบลนาดีเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
       อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ทิศเหนือจด            ตำบลบัวตูม        อำเภอโซ่พิสัย     จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออกจด     ตำบลโซ่พิสัย      อำเภอโซ่พิสัย     จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้จด               ตำบลอุดดมพร     อำเภอเฝ้าไร่       จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตกจด       ตำบลเฝ้าไร่         อำเภอเฝ้าไร่       จังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนตำนาดี แบ่งเขตการปกครองออกเป็นดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านนาดี
หมู่ที่ 2 บ้านโนนยาง
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ
หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเม็ก
หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม
หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข

       2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งหมด 14 คน และนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีอำนาจแต่งตั้งรองนายก อบต. จำนวน 2 คน และเลขานุการนายก อบต. อีก 1 คน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. มาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ได้มีคณะผู้บริหาร ดังนี้
          2.2.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
        ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปี พ.ศ. 2551-2554
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายวิษณุ  แพรประณีต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
พ.ศ. 2551-2554
2
นายพิชิต  เหล่ายนต์ขาม
รองนายก อบต.นาดี
พ.ศ. 2551-2554
3
นายเสมียน  อุดม
รองนายก อบต.นาดี
พ.ศ. 2551-2554
        ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายทรงศักดิ์  สิทธิพิสัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
2
นายบรรจง  ทองอุบล
รองนายก อบต.นาดี
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
3
นายชัยยา  บุ้งทอง
รองนายก อบต.นาดี
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
        2.1.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
        สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปี พ.ศ. 2551-2554
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายสายทอง  ศรีคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
พ.ศ. 2551-2554
2
นายพรศักดิ์  ทองวิลัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
พ.ศ. 2551-2554
3
นายธงชัย  สิงหาภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
พ.ศ. 2551-2554
4
นายอุทัย  พฤษชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
พ.ศ. 2551-2554
5
นายสุนทร  นิลเกตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
พ.ศ. 2551-2554
6
นายสเกน  ทองคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
พ.ศ. 2551-2554
7
นายสมควร  คำหารพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
พ.ศ. 2551-2554
8
นายอาด  สิหานาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
พ.ศ. 2551-2554
9
นายสมัย  บัวประกอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
พ.ศ. 2551-2554
10
นางสีลา  พรมรักษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
พ.ศ. 2551-2554
11
นายชาญชัย  บุตรมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
พ.ศ. 2551-2554
12
นายเหรียญชัย  ทองอุบล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
พ.ศ. 2551-2554
13
นายกัน  ภูเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
พ.ศ. 2551-2554
14
นายธนาวุฒิ  สิงหาสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
พ.ศ. 2551-2554
        สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายกิตติศักดิ์  อุบลเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
2
นางเตือนใจ  ทิพสุต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
3
นายธงชัย  สิงหาภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
4
นายสำอาง  ปัจจายา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
5
นายสวาย  ยุบุญชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
6
นายมนตรี ศรีวาลัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
7
นายวิลเยี่ยม  พิลาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
8
นางสมควร  คำหารพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
9
นายสมัย  บัวประกอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
10
นางสีลา   พรมรักษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
11
นายเหรียญชัย  ทองอุบล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
12
นางลำไพร  อุ่นญาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
13
นางมลเทียน  วงษ์ชาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
  1. ประชากร

       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,241 คน แยกเป็นชาย  2,155 คน หญิง 2,086 คน
หมู่ที่
บ้าน
จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1
บ้านนาดี
198
324
333
657
นายสมพงษ์ บัวประกอบ
กํานันตําบลนาดี
2
บ้านโนนยาง
156
311
293
604
นายคําผ่าน บุ้งทอง
3
บ้านเหล่าเจริญ
250
455
417
872
นายไพรวัลย์ ยางคง
4
บ้านโนนต้อง
151
260
249
499
นายประวาน สิงห์เดช
5
บ้านดอนเม็ก
135
262
253
515
 นายลม พละกลาง
6
บ้านนาอุดม
200
369
361
730
นางหนูไกล พิมพันธ์
7
บ้านเจริญสุข
115
174
180
354
นายสุบรรณ สิงห์คํา
รวม
1,205
2,155
2,086
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่  1 สิงหาคม 2559

       3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน
490
540
อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร
1,284
1,335
อายุ 18-16 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
300
292
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
2,074 คน
2,167 คน
ทั้งสิ้น 4,241 คน
  1. สภาพทางสังคม

       4.1 การศึกษา

จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารงานส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มี 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดมีชัยวนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
สถานศึกษา  (แห่ง)
จำนวนนักเรียน  (คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
จำนวนครู  (คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
1. โรงเรียนบ้านนาดี
173
89
84
10
3
7
2. โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
139
73
66
10
5
5
3. โรงเรียนนาดีพิทยาคม
675
357
300
13
6
7
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
วัดมีชัยวนาราม
41
25
16
2
1
1
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาดี
27
13
14
2
2

    4.2 การสาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ อีกมาก     มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเขตตำบลนาดีมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี

     4.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์         7   แห่ง
โบสถ์                      –    แห่ง

     4.4 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
  1. ระบบบริการพื้นฐาน

       5.1 การคมนาคม : มีรถโดยสารประจำทางสาย บึงกาฬ – อุดร
       5.2 การโทรคมนาคม : ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  3  แห่ง
       5.3 การไฟฟ้า : การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งครอบคลุมทั้ง  7  หมู่บ้าน
       5.4 การประปา : การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีมีกิจการประปาเป็นของตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง ปัจจุบันตำบลนาดีมีน้ำประปาใช้  897  ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งครอบคลุมทั้ง  7  หมู่บ้าน
  1. ระบบเศรษฐกิจ

       6.1 อาชีพ

           อาชีพหลัก คือ การทำนา ทำสวนยางพารา ค้าขาย
อาชีพรอง คือ การปลูกผัก หาปลา รับจ้างทั่วไป ทำนาปัง
อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร เช่น ปลาร้าบอง ปลูกเห็ด ทอผ้า ทอเสื่อ จักสาน

       6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 1 บ้านนาดี
กลุ่มทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 1 บ้านนาดี
กลุ่มทอเสื่อลายขิด หมู่ที่ 2 บ้านโนนยาง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 2 บ้านโนนยาง
กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 5 บ้านดอนเม็ก
กลุ่มปลาร้าบอง หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม
กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม

       6.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                  1         แห่ง
–  บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า         73        แห่ง
–  โรงสีข้าว                                7         แห่ง
  1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

       7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร

           (1) หมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1
7_1_1
            (2) หมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2
7_1_2
           (3) หมู่บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3
7_1_3
           (4) หมู่บ้านโนนต้อง หมู่ที่ 4
7_1_4
           (5) หมู่บ้านดอนเม็ก หมู่ที่ 5
7_1_5
           (6) หมู่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6
7_1_6
           (7) หมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7
7_1_7
       7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
           (1) หมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1
7_2_1
           (2) หมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2
7_2_2
           (3) หมู่บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3
7_2_3
           (4) หมู่บ้านโนนต้อง หมู่ที่ 4
7_2_4
           (5) หมู่บ้านดอนเม็ก หมู่ที่ 5
7_2_5
           (6) หมู่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6
7_2_6
           (7) หมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7
7_2_7
       7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
           (1) หมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1
7_3_1
(2) หมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2
7_3_2
(3) หมู่บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3
7_3_3
 
(4) หมู่บ้านโนนต้อง หมู่ที่ 4
7_3_4
(5) หมู่บ้านดอนเม็ก หมู่ที่ 5
7_3_5
(6) หมู่บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6
7_3_6
(7) หมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7
7_3_7
  1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     8.1 การนับถือศาสนา

        ประชาชนในตำบลนาดีส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีวัด จำนวน 7 แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญที่ประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีร่วมกันจัดขึ้นคือ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่ทางวัดจันทรังษีวราม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

     8.2 ประเพณีและงานประจำปี

–  สวดมนต์ข้ามปี                          ประมาณเดือน    ธันวาคม-มกราคม
–  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา       ประมาณเดือน   กรกฎาคม
–  ประเพณีทำบุญกฐิน                   ประมาณเดือน   พฤศจิกายน
–  ประเพณีวันสงกรานต์                 ประมาณเดือน    เมษายน
–  ประเพณีลอยกระทง                   ประมาณเดือน   พฤศจิกายน
–  ประเพณีออกพรรษา                   ประมาณเดือน    ตุลาคม

     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลนาดีได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน การทอผ้าฝ้าย ทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน
  1. ทรัพยากรธรรมชาติ

     9.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  แม่น้ำสงคราม และหนอง-บึงน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนาดี
     9.2 ป่าไม้  ในเขตตำบลนาดีไม่มีป่าไม้
     9.3 ภูเขา  ในเขตตำบลนาดีไม่มีภูเขา
: (ที่มา กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 30 กันยายน  2559)