วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ท้องถิ่นน่าอยู่                     เคียงคู่ชาวประชา                พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เน้นการศึกษา                   นำพาเศรษฐกิจ                   คุณภาพชีวิตยั่งยืน

พลิกฟื้นวัฒนธรรมไทย    ตั้งใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว