ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Posted by:

ร่างขอบเขตงานถนน คสล.สายลานยาง-บัวตูม

0

Add a Comment