ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

สรุปราคากลาง

แบบ บก.01

0

Add a Comment