ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1  บ้านนาดี ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 107 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลาง 212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปร.4

ปร.5

0

Add a Comment