ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จ้างขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ

Posted by:

โครงการขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเจริญ ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 547.26 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (สองข้างทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 499,700.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ปร.4

ปร.5

0

Add a Comment