ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุพิน ชาลิดา-บ้านางเพียร บัวประกอบ หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

Posted by:

โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุพิน ชาชิดา-บ้านนางเพียร บัวประกอบ ม.4 บ้านโนนต้อง ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ปร.4

ปร.5

0

Add a Comment