ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 1 บ้านนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 188 เมตร และเทคอนกรีตหนาข้างละ 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดหนา 0.10 เมตร

ปร.4 ราง ม.1

ปร.5 ราง ม.1

แบบ บก.01 ราง ม.1

 

0

Add a Comment