ขอเชิญผู้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

Posted by:

40125 40126 40127 40128 40129 40124

0

Add a Comment