โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 16- 18 มีนาคม 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

คสล.ม.1 หน้า ร.ร.นาดีพิทย์

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 3

Posted by:

ผิวจราจร คสล. ม.3

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุพิน ชาลิดา-บ้านนางเพียร บัวประกอบ หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

Posted by:

คสล.ม.4

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนนาดีพิทยาคม หมู่ที่ 1  บ้านนาดี ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 107 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลาง 212,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปร.4

ปร.5

0
Page 1 of 4 1234