โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัย ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สถานศึกษา  อปพร.ตำบลนาดี ตำบลนาดี  อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ประจำปี  2564 วันที่  16-18  มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Posted by:

 

 

0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานศึกษา อปพร. ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 16- 18 มีนาคม 2564

0