ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

Posted by:

แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

0

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อบัญญัติ)

Posted by:

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

0

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การขายพัสดุ ประจำปี 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การขายพัสดุ ประจำปี 2563

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระหว่างบ้านนางบุบผา อัตฤทธิ์-บ้านนายบุญ วิเศษศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระหว่างบ้านนางบุบผา อัตฤทธิ์-บ้านนายบุญ วิเศษศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนต้อง

ประกาศผู้ชนะรางฯ ม.4

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายสมพิศ ทองอุบล-บ้านนายพรสวรรค์ โคตรประจิม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนายสมพิศ ทองอุบล-บ้านนายพรสวรรค์ โคตรประจิม หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

ประกาศผุ้ชนะ รางฯ ม.1

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 2563

0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2564

0
Page 2 of 8 12345...»