ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาวางท่อ ระบบประปา อบต.

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Posted by:

ประกาศ e-Bidding

0

ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Posted by:

ร่างขอบเขตงานถนน คสล.สายลานยาง-บัวตูม

0

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานยาง-บัวตูม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

สรุปราคากลาง

แบบ บก.01

0
Page 1 of 8 12345...»